เกณฑ์มาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่
      บริษัทรักษาความปลอดภัย ที ซี เอส ซีเคียวริตี้ การ์ด เซอร์วิส จำกัด  มีนโยบายการบริหารงาน และมาตรฐานปฏิบัติงานที่ชัดเจน บริษัทได้ยกระดับขีดความสามารถของพนักงานรักษาความปลอดภัยทุกระดับให้มีมาตรฐานตรงตามที่บริษัทกำหนดและยังมีสวัสดิการที่ดี ให้กับพนักงานทุกคนเพื่อให้พนักงานมีขวัญและกำลังใจที่ดีในการปฏิบัติงานบริษัทจึงได้กำหนดมาตรฐานในการดำเนินงานได้ด้านต่างๆ ดังนี้

การคัดสรรบุคคลากรที่มีคุณภาพ
บริษัท มุ่งเน้น การคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ ตรงตามคุณสมบัติที่บริษัทกำหนด และมีการตรวจสอบประวัติพนักงานรักษาความปลอดภัยทุกคน 

 การฝึกอบรมตามหลักสูตรก่อนลงปฏิบัติหน้าที่
บริษัท เปิดหลักสูตรอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ตามหลักสูตรที่บริษัทวางไว้ โดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกคนจะต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่

การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน
บริษัท จัดให้ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ หรือ ผู้จัดการเขต เข้าพบผู้ว่าจ้าง อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งเพื่อเข้าไป สอบถามถึงปัญหาการทำงาน หรือสิ่งที่ต้องการให้บริษัทช่วยเหลือเพิ่มเติม และประเมินผลการการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกเดือน

มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไว้คอยสับเปลี่ยนหรือ เสริมกำลังพล 
บริษัทจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำการตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับหน่วยงานใดที่ต้องการสับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ หรือ ต้องการเสริมเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน  

ศูนย์บริการ   24 ชั่วโมง
บริษัทฯ มีบุคคลากรที่คอยรับโทรศัพท์เพื่อนประสานงาน และรับเรื่องร้องเรียนตลอดทั้ง 24 ชั่วโมง 

มีสวัสดิการที่ดีสำหรับพนักงานรักษาความปลอดภัย
บริษัท จัดสวัสดิการที่ดีเยี่ยมสำหรับพนักงานทุกตำแหน่ง ด้วยเรามีความเชื่อมั่นว่า การที่พนักงานได้รับเงินเดือนที่สูง มีสวัสดิการที่ดี พนักงานก็จะมีขวัญและกำลังใจที่ดี หากมีกำลังใจที่ดี การทำงานก็จะมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลสูงสุด
เราเป็นบริษัทรักษาความปลอดภัยที่มีความเป็นมืออาชีพ เราเป็นบริษัทรักษาความปลอดภัยที่มีประสบการณ์สูง เราเป็นบริษัทรักษาความปลอดภัยที่มีความซื่อสัตย์ เราเป็นบริษัทรักษาความปลอดภัยที่มีความอดทน เราเป็นบริษัทรักษาความปลอดภัยที่บริการจริงใจ เราเป็นบริษัทรักษาความปลอดภัยที่รักงาน เราเป็นบริษัทรักษาความปลอดภัยที่ไว้ใจได้ เราเป็นบริษัทรักษาความปลอดภัยที่มีมาตรฐาน เราเป็นบริษัทรักษาความปลอดภัยที่น่าสนใจ ปรึกษาข้อมูลได้ครับ

TCS SECURITY GUARD SERVICE
19/19 หมู่ 1   ต.อ้อมเกร็ด  อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
สอบถามข้อมูลโทร : 083-222-5632 , 080-8078797
โทร/แฟกซ์  02-1012879   E-mail : tcs_guard@hotmail.com
เว็บสำเร็จรูป
×